لنزهای چشمی در میکروسکوپ‌

لنزهای چشمی در میکروسکوپ‌ هابرای نمایش تصاویر به چشم انسان