توضیحات

سامانه مدیریت الکترونیک طرح های پژوهشی برای اطلاع رسانی، مدیریت، دریافت و بررسی پروژه ها و نیز انتشار طرح های انحام شده توسعه یافته، دارای سه بخش اصلی اطلاع رسانی از طریق پایگاه طرح پژوهشی، مدیریت، دریافت و رهگیری طرح ها و داوری الکترونیک طرح ها است.