تزریق با دو عدد سرنگ هامیلتون در مغز موش آزمایشگاهی به کمک سرنگ پمپ بدنه پلکسی کلیدی