تزریق سلولهای بنیادی با سرنگ پمپ بدنه فلزی کلیدی مدل ISP97-1 در نخاع حیوان