نرم‌افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی هیستولب

              


 

نرم‌افزار اندازه گیریهای میکروسکوپی هیستولب می‌تواند پردازش‌های حرفه‌ای بر روی تصاویر پزشکی، مهندسی، کشاورزی و غیره را انجام دهد. این نرم‌افزار با در برداشتن مجموعه‌ای از ابزارهایِ پردازشِ تصاویر بطور منحصر به فرد ویژگی‌هایی نظیر میزان سنجی یا دانسیتومتری رنگ‌ها در تصاویر، تشخیص الگو، اندازه گیری طول خطوط دارای انحنا، مساحت، استریولوژی (اعلام میانگین و انحاف معیار از تعداد نقاط یا یک الگو و یا هسته سلولها در واحد حجم) را دارامیباشد.

  راهنما و پشتیبانی نرم افزار