پيچ هاي تنظيم میکروسکوپ : این پیچ ها در دور و نزديك كردن نمونه به عدسي هاي شيئي نقش دارند و اين عمل با حركت صفحه استیج به بالا و پائين انجام مي گيرد پيچ هاي تنظيم دو نوع هستند: ۱.پيچ تنظيم ميكرو يا كوچك يا دقيق: صفحه استیج را به آرامي و بصورت غير محسوس جابجا مي كند. ۲. پيچ تنظيم ماكرو يا بزرگ يا سريع: صفحه استیج را به سرعت و بصورت محسوس جابجا مي كند.

این پیچ ها در دور و نزديك كردن نمونه به عدسي هاي شيئي نقش دارند و اين عمل با حركت صفحه استیج به بالا و پائين انجام مي گيرد و شامل پیچهای ماکرومتر و میکرومتر است. آسیب به چرخ دنده ها منجر به خراب شدن میکروسکوپ میشود و لازم است تعمیر شود.