در میکروسکوپ‌های معکوس لنزهای شیئی در زیر صفحه نمونه قرار گرفته‌اند.

دو نوع اصلی میکروسکوپ معکوس

شامل بیولوژیکی و متالورژیکی وجود دارد.

⚪️ میکروسکوپ‌های معکوس بیولوژیکی: این میکروسکوپ‌ها برای مشاهده سلول‌ها یا میکروارگانیسمهای زنده در پتری دیش یا فلاسک کشت سلول و بافت استفاده می‌شوند. تجزیه و تحلیل سلول های زنده به این دلیل انجام می شود که ظروف بزرگتر مایع شرایط طبیعی بیشتری را برای نمونه ها فراهم می کند تا یک لام شیشه ای کوچک که در آن نمونه بین لام و لامل فشرده می شود، مانند زمانی که نمونه ها زیر یک میکروسکوپ بیولوژیکی عمودی یا آپ رایت مشاهده می شوند.

در میکروسکوپ‌های معکوس بیولوژی منبع نور و کندانسور در بالای صفحه نمونه قرار گرفته‌اند و بنابراین بصورت عبوری عمل میکنند. میکروسکوپ های متالورژیکی می توانند تا ۴۰۰ برابر بزرگنمایی داشته باشند.

این میکروسکوپ ها می توانند قابلیتهای فاز کنتراست یا فلورسانس را نیز فراهم کنند.

⚪️ میکروسکوپ‌های معکوس متالورژیکی: این نوع میکروسکوپ ها که بصورت انعکاسی هستند برای مشاهده اجسام فلزی یا جامد استفاده می‌شوند که اجازه نمی‌دهند نور از آنها عبور کند و برای قرار دادن در زیر میکروسکوپ عمودی بسیار بزرگ هستند. میکروسکوپ های متالورژیکی می توانند تا ۱۰۰۰ برابر هم بزرگنمایی داشته باشند. در میکروسکوپ‌های معکوس متالورژی منبع نور و کندانسور در پایین صفحه و لنزهای شیئی قرار گرفته‌اند.