صفحه چند محوری یا استیج (Stage) میکروسکوپ متالورژی
استیج صفحه ای است که نمونه یا جسم روی آن قرار میگیرد و در دو بعد قابلیت جابجایی دارد. معمولا در جهت افق دو حرکت جلو_عقب و چپ_راست را توسط پیچهای مکانیکال دارد. پیچهای تنظیم افقی یا پیچ x-y در کنار و زیر استیج قرار دارد. روی برخی از صفحه ها خط کشهای مدرج بر حسب میلیمتر با دقت یک دهم میلیمتر وجود دارد که میتوان مختصات نقطه مشخصی از نمونه را تعیین، ثبت و مجددا بازیابی کرد.