پيچ هاي تنظيم میکروسکوپ

پيچ هاي تنظيم میکروسکوپ : این پیچ ها در دور