توضیحات

  • 📣لام مدرج مدلCS97-1

اندازه گیری ابعاد سلول ها، اجزا و اندامک های کوچک با استفاده از میکروسکوپ نوری یکی از راه های تشخیص گونه ها ی مختلف موجودات زنده است. یکی از روش های اندازه گیری ابعاد سلول در میکروسکوپ نوری استفاده از عدسی چشمی خاصی به نام میکرومتر چشمی (اکولر مدرج) است. در روی عدسی خطی وجود دارد که به تعدادی درجات مساوی تقسیم شده است (معمولا 100 درجه) تقسیمات میکرومتر دارای مقیاس مشخص و ثابتی نیست زیرا بزرگنمایی میکروسکوپ بابزرگنمایی های مختلف عدسی شیئی فرق می کند.پس قبل از به کاربردن میکرومتر باید مقیاس و درجات آن را برای بزرگنمایی های مختلف بدست آورد. به این منظور از میکرومتر دیگری موسوم به لام مدرج میکرومتری استفاده می شود. این میکرومتر از یک لام شیشه ای که در بخش میانی آن یک فاصله یک میلی متری به 100 قسمت مساوی  تقسیم شده  که کوچکترین تقسیم بندی این میکرومتر برابر 0.01 میلی متر یا10 میکرون است. همچنین میتوان از محصول این شرکت که طول ضلع مربع هایی به اندازه بیست میکرون نیز میتوان استفاده کرد.

شرکت تعاونی زیست راه دانش

کارشناس فروش 09107603266

کارشناس پشتیبانی 02177825378

سایت http://www.zistrad.ir