🔬 استریومیکروسکوپ لوپ پله ای CS5

🐜🐜🐜 مورچه ها شمارش بلد هستند😳 و تعداد قدم های