🔬 استریومیکروسکوپ لوپ پله ای CS5

🐜🐜🐜 مورچه ها شمارش بلد هستند😳 و تعداد قدم های خود را میشمارند و سپس حرکت می‌کنند و از تعداد قدم‌هایی که شمردند می توانند راه برگشت را پیدا کنند. بیش از ۱۲ هزار گونه 🐜 وجود دارد. در هر حفره که خانه 🐜 است، تعدادی 🐜 نازای ماده و طبقه ای از کارگرها و